VirTech jatkaa FutureEdu & SoTeVi -hankkeiden perintöä

VirTech pohjautuu Savonia-ammattikorkeakoulun terveys- ja tekniikan alan aikaisempaan XR-osaamiseen sekä näkemykseen yhteiskunnan digiosaamistarpeista. Esimerkkinä tästä osaamisesta ovat aiemmat hankkeet, mm. FutureEdu, Digikeskus ja SoTeVi.

Virtuaaliset oppimisympäristöt koulutuksen ja työelämän yhteiskäytössä

Aikaisemmissa virtuaaliteknologiahankkeissa tuotettujen virtuaalisten oppimisympäristöjen tavoitteena on ollut mahdollistaa oppimisen, perehtymisen ja työprosessien ohjaus ajasta ja paikasta riippumatta.

Virtuaaliset oppimisympäristöt tuotettiin koulutuksen ja työelämän yhteiskäyttöön, jossa sekä opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat toimivat yhteistyössä.

Lisäksi tuotettiin ratkaisuja etäkonsultointiin esim. huoltoon tai laitteiden toimintaan liittyen.

Osaaminen jakoon

Aikaisemmissa hankkeissa on selvitetty, perehdytty ja tutustuttu erilaisiin teknologioihin (mm. XR, 360°-ympäristöt), oppimisalustoihin sekä teknologioiden käyttökelpoisuuteen koulutuksessa ja työelämässä. Lisäksi Digiteknologian TKI-ympäristö (Digikeskus) -hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu erilaisia XR-sovelluksia alan uusimmilla teknologioilla.

Osaaminen ja ymmärrys on siis karttunut virtuaaliteknologioista ja niiden sovellutuksista eri toimintojen kehittämiseen. Lisäksi tuotetuista sovellutuksista monet ovat sellaisia, jotka voidaan siirtää pilotoitavaksi muihin yrityksiin ja organisaatioihin.

Etäratkaisuja mm. laitehuoltoon

Muun muassa meneillään oleva COVID-19 -pandemia on osoittanut, että etätyöskentely on tullut jäädäkseen. VirTech pyrkii osaltaan vastaamaan mahdollisten vastaavanlaisten poikkeustilanteiden ja tulevaisuuden työelämän tuomiin uusiin haasteisiin.

Poikkeustilanteiden myötä esimerkiksi laitteiden huolto tai käyttöönotto voi vaikeutua ja viivästyä, kun laitetoimittaja onkin Suomen rajojen ulkopuolelta. Tästä aiheutuu merkittävä taloudellinen haitta, kun laitteita ei voida käyttää.

Näissä tilanteissa voidaan hyödyntää erilaisia virtuaaliteknologiaan perustuvia etäratkaisuja, jotka lisäksi säästävät kustannuksia olennaisesti.

VirTech: tavoitteena lisätä tietoisuutta XR-teknologiasta työelämän kehittämisessä

VirTechissä kehitämme toimintamalleja, jotka mahdollistavat eri alojen yritysten ja organisaatioiden henkilöstön tehokkaan perehdyttämisen, etäpalvelujen tuottamisen, prosessien ohjauksen, oppimisen ja muun toiminnan jouhevan etenemisen erilaissa haastavissa olosuhteissa kustannustehokkaasti.

Tavoitteena on lisätä koulutuksen avulla tietoisuutta XR-teknologian mahdollisuuksista yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.

Osana koulutuksia virtuaaliympäristöjä ja uusia käytänteitä sovelletaan yritysten ja organisaatioiden omiin kehittämistarpeisiin. Ratkaisumalleja pilotoidaan ja testataan pohjoissavolaisissa yrityksissä.

Teknologiaosaamisen ja digitaalisten valmiuksien kasvattamisen lisäksi VirTech myös edistää yritysten ja organisaatioiden verkostoitumista ja lisää TKI-investointeja XR-teknologiaan.

Hankkeen tuloksena

  1. Koulutetaan virtuaaliteknologiaa ymmärtävien, osaavien ja sitä soveltavien yritysten ja organisaatioiden joukko. Hankkeessa koulutetut asiantuntijat tukevat omalla teknologiaosaamisellaan yritysten ja organisaatioiden keskeytyksetöntä toimintaa.
  2. Osana koulutuksia tuotetaan erilaisia sovellutuksia ja toimintamalleja, jotka voidaan siirtää yrityksestä toiseen.
  3. Toteutetaan virtuaaliteknologian käyttöön ja sen soveltamiseen liittyviä koulutuskokonaisuuksia
  4. Syntyy virtuaaliteknologiaan liittyviä jatkuvan oppimisen toimintamalleja ja koulutusmateriaalia
  5. Syntyy yhteistyömalli ja palvelukokonaisuudet Savonia XR-keskuksen ja hankkeen kohderyhmän toimijoiden välille.
Aikajana kaavio hankkeen vaiheet.
Hankkeen vaiheet. Huom.: hanke sai jatkoaikaa 30.11.2023 saakka.

Hankkeen rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto

ESR on Euroopan tärkein väline, jolla tuetaan työpaikkojen luomista, autetaan ihmisiä saamaan parempia työpaikkoja ja varmistetaan kaikille EU-kansalaisille entistä yhtäläisemmät mahdollisuudet löytää töitä. Se toimii panostamalla Euroopan ihmispääomaan – työntekijöihin, nuoriin ja kaikkiin työnhakijoihin. ESR myöntää vuosittain 10 miljardia euroa tukea miljoonien eurooppalaisten ja erityisesti vaikeasti työllistyvien ihmisten työnäkymien edistämiseen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.